Vesa Häkkinen:
Erikoistutkija, Kemiallisiin taisteluaineisiin liittyvä tutkimus

Pääaine: Analyyttinen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinto: FM 1986

Työnantaja: VERIFIN, Helsinki
Työnantajan toimiala: Kemiallisiin taisteluaineisiin liittyvä tutkimus

Työni VERIFINissä (Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos) on hyvin vaihtelevaa käsittäen niin kemiallisiin taisteluaineisiin liittyvää massaspektrometrista analytiikkaa kuin kemiallisen aseen kieltosopimukseen liittyvää viranomaistoimintaa.

VERIFIN on Ulkoasiainministeriön rahoittama Helsingin yliopiston erillislaitos, joka toimii Helsingin Kumpulassa Helsingin yliopiston Kemian laitoksen yhteydessä. VERIFINissä työskentelee parisenkymmentä henkilöä, joista reilu puolet on akateemisen loppututkinnon tai tohtorintutkinnon suorittaneita eri alojen kemistejä ja loput laboratorioalan koulutuksen saaneita laboratoriomestareita.

VERIFINissä tehtävässä analyyttisten menetelmien kehitystyössä on pääasiallisena tarkoituksena tunnistaa erilaisista näytteistä kaikki kemialliset taisteluaineet tai niihin läheisesti liittyvät kemialliset yhdisteet kuten lähtöaineet, epäpuhtaudet sekä hajoamistuotteet. Tunnistusten on oltava analyysitehtävien luonteen vuoksi aukottomia ja tämän varmistamiseksi tunnistus tehdään vähintäänkin kahdella spektrometrisella menetelmällä ennen tuloksen ilmoittamista. Massaspektrometrian rooli kemikaalien tunnistuksissa on oleellisen tärkeä herkkyytensä ja spesifisyytensä takia. VERIFINin laitekanta onkin spektrometristen menetelmien (MS, FTIR, NMR) osalta huippuluokkaa.

Tärkeän osan VERIFINin toiminnasta muodostaa kemiallisen aseen kielto-sopimuksen valvonta Suomen osalta. Valvontaan liittyen toimenkuvaani kuuluu kemikaalikyselyjen toimittaminen teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille sekä kansallisten ilmoitusten laatiminen Haagissa toimivalle Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW).

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvonta on maailmanlaajuista ja VERIFIN on koko olemassa olonsa ajan ollut aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Yhteistyö OPCW:n kanssa on vilkasta ja erilaisiin tehtäviin liittyvät työmatkat Haagiin ovat minulle rutiinia.

Lisätietoja: vesa.hakkinen@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/verifin/VERIFIN/suomi/index.html

[Takaisin Kemistigalleriaan]