Leena Riittinen:
Sairaalakemisti

Pääaine: Biokemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: FK 1988, FT 1992, sairaalakemisti 2000

Työnantaja: HUSLAB

Sairaalakemistillä on ylempi korkeakoulututkinto ja 5 vuoden erikoistumiskoulutus. Sairaalakemistikoulutus on uudistunut vuonna 2002. Uuden sairaalakemistin erikoistumisohjelman mukaan tulee erikoistuvan suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinto, johon liittyy sairaalakemistin tutkinto. Tohtorin tutkinnon suorittaneilta ei luonnollisesti lisensiaattitutkintoa edellytetä.

Peruskoulutus ja ennen kaikkea erikoistumiskoulutus antavat valmiuden työhön, mutta alan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja koulutukseen osallistuminen ovat välttämättömiä työn menestyksellisen hoitamisen takaamiseksi.

Työympäristö

Sairaalakemistit toimivat mm. yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloiden laboratorioissa tai yksityisissä kliinisen kemian laboratorioissa. Lähimpinä muihin laboratorioalan ammattiryhmiin kuuluvina työtovereina ovat laboratoriolääkärit ja laboratoriohoitajat (bioanalyytikot). Sairaalakemistejä toimii myös tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä mm. yliopistoissa.

Työn keskeinen tarkoitus

Sairaalakemisti vastaa kliinisen kemian laboratoriotutkimusten menetelmistä ja niillä saatavien tulosten oikeellisuudesta. Hän toimii oman alansa asiantuntijana omassa yksikössään sekä potilastyötä tekevien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköiden sekä muiden sidosryhmien piirissä.

Monipuolinen asiantuntija

Sairaalakemisti järjestää yhdessä muiden laboratorioalan henkilöstöryhmien kanssa laboratorion sitä kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian palvelujen tarjontaa, jonka perusteella lääkärit tekevät päätöksensä potilaan hoidosta. Sairaalakemisti on laboratorionsa analytiikan asiantuntija ja kantaa vastuun analyysitoiminnan toimivuudesta ja taloudellisuudesta.

Yksi tärkeimpiä tehtäviä on uusimman tekniikan ja tieteellisestä tutkimuksista saadun tiedon soveltaminen käytäntöön. Sairaalakemisti vastaa usein ostopalvelujen sekä laite-, reagenssi- ja tarvikehankintojen taloudellisuudesta ja osallistuu asiantuntijana hankintaprosessiin. Onnistuneet analyysi- ja laitevalinnat takaavat laboratorion toimivuuden ja vaikuttavat suoraan potilastyötä tekevien yksiköiden toimintaan. Potilasnäytteistä tehtävien laboratoriotutkimusten suunnittelu, uusien menetelmien ja laitteiden käyttöönotto, validointi/verifiointi ja ylläpito sekä laadunvalvonta kuuluvat olennaisesti toimenkuvaan.

Sairaalakemistien tehtäviin kuuluu toimia asiantuntijana alueensa terveyskeskusten laboratorioille sekä ohjata laboratorion ulkopuolella suoritettavien testien hankintaa ja laadunvalvontaa. Ohjeistus ja koulutus ovat tärkeä osa päivittäistä työtä.

Useissa laboratorioissa sairaalakemisti osallistuu vuosittain tehtävään suoritekohtaiseen kustannuslaskentaan, jonka perusteella tapahtuu laboratoriotutkimusten hinnoittelu sisäistä ja ulkoista laskutusta varten. Aluesairaaloissa ja joissain keskussairaaloissa sairaalakemisti toimii myös laboratorion budjettivastuullisena esimiehenä.

Sairaalakemistit toimivat usein laboratorionsa atk-sovellusten, laiteliitäntöjen ja tietoliikenteen asiantuntijoina. Yhä laajenevaan osaamisalueeseen kuuluu laboratoriokokeisiin valmistautumisen, näytteiden käsittelyn ja logistiikan järjestäminen.Usein tehtäviin kuuluu osallistua vaativien potilasnäytteiden tutkimiseen.Sairaalakemistit osallistuvat tieteellisten tutkimusten järjestämiseen ja tekevät tutkimustyötä.

Haastava työ

Sairaalakemistin työ on usein pitkäjänteistä. Toisaalta päivittäisen ongelmaratkaisun ollessa osa työkuvaa hän myös näkee työnsä tulokset nopeasti. Tehtävät ovat konkreettisia ja ihmisläheisiä, mutta myös syvällistä tietoa ja kokemusta vaativia. Laboratorion kliinisen kemian tutkimustoiminnan vetäjänä sairaalakemistin työ on myös itsenäistä ja vaihtelevaa. Työn asiantuntija- ja konsulttirooli tulee esiin päivittäin. Asiantuntemuksen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusiin tutkimuksiin ja menetelmiin perehtymistä ja kansainvälisen kehityksen seuraamista.

Lisätietoja: leena.riittinen@hus.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]