Sirpa Suntioinen:
Laatupäällikkö, vararehtori

Pääaine:Orgaaninen Kemia
Korkeakoulu: Jyväskylän yliopisto (JY) ja Kuopion yliopisto (KY)
Tutkinnot: FK 1975 (JY), FL 1981 (JY) ja FT 1994 (KY)

Työnantaja: Kuopion yliopisto

Työskentelin pitkään Kuopion yliopiston kemian laitoksella ensin assistenttina ja sitten laboraattorina. Assistenttina ollessani ohjasin lähinnä orgaanisen ja analyyttisen kemian opintojaksoilla laboratorioharjoitustöitä. Laboraattorina toimenkuvaani kuuluivat laitoksen hankinnat ja taloushallinto, laitteiden ylläpito ja analyysimenetelmien kehittely. Vastasin myös maksullisesta palvelututkimuksesta ja toimin laboranttien ja välinehuoltajien lähijohtajana ja laitoksen varajohtajana. Vastuulleni kuului myös laitoksen työsuojelu- ja työturvallisuusasiat sekä laatujärjestelmän kehittely. Viimeisinä kuutena vuotena toimin myös analyyttisen kemian opintojakson johtajana ja luennoijana. Sivutöinäni suoritin filosofian opintoja Jyväskylän yliopistossa ja laajan korkeakouluopetuksen PD-koulutuksen ja pätevöidyin yliopisto-opettajan tehtäviin. Osallistuin myös laatujärjestelmäkoulutukseen ja yliopistomme järjestämään laajahkoon johtamiskoulutukseen. Tässä vaiheessa siis toimenkuvani oli erittäin monipuolinen ja kaikki kemistikoulutuksen antamat taidot tulivat hyödynnetyiksi.

Vuonna 2002 tulin yliopistomme laatupäälliköksi tehtävänäni saada luotua yliopistolle kaikki toiminnan tasot ja toiminnot käsittävä ISO 9001:2000 standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä. Eli toimenkuvani kapeni ja syveni huomattavasti. Toimin laatuajattelun ilosanoman levittäjänä yliopistossamme: järjestin laatukoulutusta, ohjasin toimintayksiköiden henkilökuntaa laatutyöhön, organisoin sisäisiä auditointeja ja laadin yliopiston päälaatukäsikirjaa - loin yliopistomme laatukulttuuria. Tämä työ jatkuu toki edelleen, sillä näin ison organisaation laatutyö ei tule koskaan valmiiksi, varsinkaan kun laatutyömme lähtökohtana on kokonaisvaltainen, systemaattinen ja jatkuva kaikkien toimintojen kehittäminen.

Vuonna 2003 kesällä toimenkuvani kuitenkin laajeni huomattavasti, kun tulin valituksi yliopistomme opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi. Nyt päiväni täyttyvät laatutyön pyörittämisestä, kun yliopistomme valmistautuu koko opetustoiminnon kattavaan ulkoiseen auditointiin ja tavoittelee laatusertifikaattia, ja toisaalta opetuksen kehittämisen johtamisesta ja uuteen tutkintorakenteeseen siirtymisen ohjaamisesta. Vastaan myös yliopistomme tasa-arvotyöstä ja lukioyhteistyöstä. Olen erittäin tyytyväinen saamastani johtamis- ja PD-koulutuksesta sekä siitä filosofiasta...

Kokouksia ja erilaisia palavereita on keskimäärin kymmenkunta viikossa - niissä tehtävänäni on ideoida erilaisia kehittämisprojekteja ja huolehtia päätösten toimeenpanosta ja käytäntöön viemisestä. Matkapäiviä on lähes joka viikolle. Ulkomaisia kontakteja on myös jonkin verran, kokouksia, seminaareja, vierailuja, joten englannin kielen taitoa tarvitaan usein ja yritänkin kohentaa kielitaitoani natiivin opettajan johdolla. Hyvä olisi osata paremmin myös ruotsia ja saksaa.

Monesti ajattelen kiitollisena vanhaa lukion äidinkielen opettajaani, joka ei päästänyt meitä helpolla, vaan määrätietoisesti kehitti oikeakielisyys- ja esiintymistaitojamme, sillä tuotan nykyisin varsin paljon erilaisia tekstejä ja esiinnyn jatkuvasti työryhmien puheenjohtajana, tilaisuuksien avaajana, luennoijana, asiantuntijana sekä omassa yliopistossa että kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Kosketusta kemiaan saan, kun aina sopivan tilaisuuden tullen kuljen hallintokeskuksen vieressä sijaitsevan kemian laboratorion läpi kiirehtiessäni kokouksesta toiseen. Laboratoriosta saan tuttuja tuoksuja nenääni, tapaan tuttuja assistentteja ohjaamassa opiskelijoita ja voin kysellä opiskelijoiden tuntoja.

Vankka luonnontieteellinen koulutukseni on antanut realistisen näkökulman yliopisto- ja tiedemaailmaan sekä loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja - elämä on opettanut monia asioita, mutta ilman jatkuvaa kouluttautumistani en varmastikaan olisi näissä tehtävissä.

Lisätietoja: Sirpa.Suntioinen@uku.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]