Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain Tunnustuspalkinto Valtteri Oksaselle

Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto 2024 julkistettiin Suomalaisten Kemistien Seuran vuosikokouksessa Tieteiden talolla.

Suomalaisten Kemistien Seura jakaa vuosittain Nuorten tutkijain tunnustuspalkinnon edellisen vuoden  aikana tehdystä tutkimuksesta tai oppiarvon saavuttamiseksi jätetystä lopputyöstä esim. diplomityöstä tai pro gradusta. Vuoden 2024 Tunnustuspalkinto myönnettiin FM Valtteri Oksaselle Helsingin yliopistosta.

Arviointilautakunta arvioi tunnustuspalkintoa seuraavasti:

Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain Tunnustuspalkinto 2024

Olemme tutustuneet Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain tunnustuspalkinnon kahdeksaan laadukkaaseen ehdokastyöhön vuodelta 2023 ja esitämme, että palkinnon saajaksi nimetään FM Valtteri Oksanen FM-tutkintoon liittyvästä –tutkielmasta, jonka otsikko on ”Use of o-benzoquinones in organic synthesis”. Tutkimustyö on tehty Helsingin yliopiston kemian osastolla.

FM Valtteri Oksasen Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin katekolin hapetustuotteen, orto-bentsokinonin, käyttöä orgaanisten synteesien lähtöaineena. Katekoli (1,2-dihydroksibentseeni) on hyvin yleisesti käytetty nukleofiilinen lähtöaine synteesikemiassa. Katekolien hapettuessa niiden polaarisuus saadaan käännettyä, jolloin muodostuu elektrofiilisiä o-bentsokinoneja, joiden molekyylirakenne tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liittää uusia rakenneosia nukleofiilisin additio- tai sykloadditiomekanismein. Tutkimuskohde linkittyy ajankohtaisesti teolliseen orgaaniseen kemiaan, jossa tavoitteena on löytää tärkeille lähtöaineille uusia biopohjaisia lähteitä. 

Tutkielman kirjallinen osa tarjoaa erittäin laajan ja mielenkiintoisen näkökulman o-bentsokinonien syntetiikkaan. Erityisesti klassisen orgaanisen kemian aiheen käsittelytapa osoittaa syvää tutkimusaiheen hallintaa ja tieteellistä luovuutta. Työssä pureudutaan laajasti menetelmiin, joiden avulla elektrofiilisten o-bentsokinonijohdannaisten rakenteellista selektiivisyyttä voidaan hallita ja muokata. Tämän lisäksi kattava kirjallisuustarkastelu luo kuvan o-bentsokinonin monipuolisesta käytöstä orgaanisessa syntetiikassa. 

Tutkielman erityinen vahvuus on sen kokeellisessa osassa, jossa on tarkasteltu monipuolista ja vaikuttavaa o-bentsokinonin johdannaisten synteesien kokonaisuutta. Erinomaista kirjallisuusosan reaktio-oppia hyödyntäen synteesien kohdemolekyylejä on kekseliäästi vaihdeltu reaktiivisuuden mukaan. Näin on saatu uutta tietoa o-bentsokinonijohdannaisten kemiallisesta reaktiivisuudesta tai reagoimattomuudesta, joka mahdollistaa parhaiden ja tehokkaimpien synteesireittien tunnistamisen ja kehittämisen edelleen. esimerkiksi ZnCl2-katalyytin käyttö silyylienolieetterin additiossa o-bentsokinonien kanssa johti ainoastaan 1,4-additiotuotteisiin. Optimoitaessa tätä synteesireittiä saavutettiin 30 erilaista 1,4-additiotuotetta. Suurimmalle osalle uusista reaktiotuotteista nyt saadut tulokset indikoivat ainoata tunnettua synteesipolkua. 

Arviointilautakunta oli erityisen vaikuttunut tutkimustyössä laaja-alaisesta orgaanisen syntetiikan perusteiden hallinnasta ja niiden soveltamisesta. Lisäksi työn tulosten selkeä ja täsmällinen raportointi on omiaan täydentämään näkemystä ns. peruskemian osaamisen ja menetelmien ymmärtämisen tärkeydestä lähtökohtana laaja-alaisemmalle ja yhteiskunnallisesti merkittävälle kemian osaamiselle.

Kuva: Maarja Kotkas

Kemian hyväksi -palkinto 2024 toimitusjohtaja, FT Mari Granströmille

Kemian hyväksi -palkinto 2024 on myönnetty toimitusjohtaja, FT Mari Granströmille. Palkinto luovutettiin hänelle Kemian Päivien yhteydessä 10.4.2024 Helsingin Messukeskuksessa.

Kemian hyväksi -palkinto jaetaan nyt seitsemättä kertaa ChemBio Finland 2024 -tapahtuman yhteydessä. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka toiminnallaan on edistänyt kemian teollisuutta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä edistänyt alan yhteiskunnallista merkitystä ja luonut alalle positiivista imagoa. Tällä kertaa palkinnon pääpainopisteenä oli ”muutoksen ajurit”. Kemian hyväksi -palkinnon myöntävät Suomen Messusäätiön taloudellisella tuella Kemian Seurat.

Mari Granström valmistui filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009. Väitöskirja on orgaanisen kemian alalta ja käsittelee selluloosajohdannaisten aineiden synteesejä. Väitöskirjan jälkeen hän siirtyi biotalouden liiketoiminnan tutkijaksi BASFiin Saksaan. Seuraavaksi kansainvälinen ura jatkui Stora Ensolla, jossa hän työskenteli ensin laboratoriopäällikkönä ja myöhemmin tuote- ja tutkimusjohtajana Suomessa, Ruotsissa sekä Yhdysvalloissa.

Mari Granström toimii vuonna 2019 perustetun Origin by Ocean nimisen yrityksen toimitusjohtajana. Hän on myös toinen yrityksen alkuperäisistä perustajista. Yritys kehittää biojalostamoprosesseja merilevien käyttämiseen teollisuuden raaka-aineena. Prosesseista saatavia aineita voidaan käyttää muun muassa elintarvikkeissa, kosmetiikassa sekä erilaisissa materiaaleissa. Merilevien käyttö raaka-aineiden valmistamisessa ei pelkästään auta siirtymässä pois raakaöljypohjaisista kemikaaleista, vaan mahdollistaa myös ravinteiden poistamista merestä. Yritys on perustamisestaan lähtien kasvanut tasaisesti ja kerännyt hyvin rahoitusta konseptin viemisestä teolliseen mittakaavaan. Yrityksen toiminta on kerännyt myös merkittävää kansainvälistä mediahuomiota. Tämä on ollut omiaan lisäämään kemian näkyvyyttä ja roolia paremman tulevaisuuden luojana. 

Origin by Ocean on osittain syntynyt Mari Granströmin henkilökohtaisesta huolesta merien tilan suhteen. Hän on aktiivisesti nostanut esille esimerkiksi Rakkohaurun vähenemisen Itämeren alueella. Rakkohauru on meren monimuotoisuuden kannalta tärkeä laji, joka on selkeästi kärsinyt meren ravinnekuormista ja muiden levien, kuten sinilevän, viedessä siltä elintilaa. Ympäristöasiat ovat näkyneet Granströmin historiassa jo ennen Origin by Oceanin aikaa; Hän on ideoinut ”Muovipussiton Kerava”-kampanjan, jonka tavoitteena on tehdä Keravasta Euroopan ensimmäinen muovipussitonkaupunki. 

Mari Granström on osoittanut hienoa päättäväisyyttä viedessään eteenpäin tiedettä ja liiketoimintaa, joka ei välttämättä heti alussa herättänyt suurta uskoa muissa toimijoissa. Origin by Ocean voi aidosti ja ylpeästi sanoa tekevänsä liiketoimintaa ympäristön hyväksi. Tästä hyvästä Mari Granströmille myönnetään Kemian hyväksi -palkinto 2024.

Lisätietoja: 

Kemian Päivien 2024 tiedotus, Sari Vihavainen, sari.vihavainen(a)kemianseura.fi,  +358 50 458 3394

tai

Perustaja ja toimitusjohtaja Mari Granström, mari.granstrom(a)originbyocean.com, +358 40 093 2032

Betolar Oyj palkittiin Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatiopalkinnolla

Palkinto luovutettiin keskiviikkona 10.4.2024 ChemBio Finland 2024-tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.

Betolar Oyj:lle myönnetty palkinto on Suomalaisten Kemistien Seuran tunnustus yritykselle tai yhteisölle innovatiivisesta kiertotalouden kemiaan liittyvästä liiketoimintaideasta. Palkintokriteereissä painottuu kemiaan kytkeytyvä innovaatio, joka tuottaa sekä ympäristö- että taloudellista hyötyä.

© Betolar Oyj

Geopolymeeripohjaisella rakennusmateriaalilla vähähiilisyyttä kohti

Vuonna 2016 perustettu Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologian yritys, jonka menetelmällä voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi rakennusmateriaaleiksi.

Betolar Oyj  on onnistunut kehittämään geopolymeeripohjaisen rakennusmateriaalin, jolla voidaan pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä käyttämällä teollisuuden sivuvirtoja.  Betolarin tuote hyödyntää jätehierarkian tavoitteiden mukaisesti saatavilla olevia standartoituja sivuvirtoja, kuten lentotuhkaa ja masuunikuonaa. Tuotekehityksessä etsitään jatkuvasti uusia sivuvirtoja riittävän suurten tuotantomäärien saavuttamiseksi. Betolarin tuotteilla on onnistuttu vähentänään hiilidioksidipäästöjä jopa 80%:a perinteiseen betoniin verrattuna.

Betolarin kiertotalousinnovaatiossa on kemian osaaminen ja tutkimus tärkeää. Sivuvirtojen hyödyntäminen edellyttää käytettävien raaka-aineiden ja niistä valmistettavien uusien tuotteiden ominaisuuksien ja laadun tuntemusta, sekä niiden tutkimukseen soveltuvia analyysimenetelmiä. Se on erinomainen esimerkki tieteelliseen tutkimukseen nojaavasta liiketoiminnasta, jolla pyritään vastaamaan maailmanlaajuisesti merkittäviin kestävän kehityksen haasteisiin.

Betolar on kasvu- ja kehitysvaiheessa oleva yritys, joka on jo saavuttanut teollista menestystä rakennusalalla ja he ovat tehneet yhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa. 

Kiertotalousinnovaatiopalkintoesineessä yhdistyvät eri materiaalit

Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalouspalkinto ”The Thing” on chileläisen graafisen muotoilijan Joel Menesesin Aalto-yliopiston Design Factoryllä suunnittelema teos. Siinä visualisoituu ja konkretisoituu teollisuuden elementtien virta. Palkintoesineessä on yhdistetty erilaisia valmistusmenetelmiä ja materiaaleja, puun, metallin, muovin ja kiven yhteen liittäminen erilaisilla valutekniikoilla. Lopputulos on näiden neljän elementin elegantti liittouma yhdessä geometrisessä muodossa.

Suomalaisten Kemistien Seura (SKS) on sitoutumaton tieteellinen seura. SKS korostaa kemian merkitystä yhteiskunnassa, toimii kemian kansainvälisillä foorumeilla ja edistää tieteen, koulutuksen, teollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden verkottumista.

Lisätietoja:

Kemian Päivien 2024 tiedotus, Sari Vihavainen, sari.vihavainen(a)kemianseura.fi,  +358 50 458 3394

tai

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, riku.kytomaki(a)betolar.com, +358 50 511 8288

Suomen kemian vahva toimija ja seura-aktiivi Lauri Niinistö 1941–2024

Suomen kemian vahva toimija ja seura-aktiivi Lauri Niinistö 1941–2024. Niinistön toiminta kemian seurojen yhteydessä oli laajaa. Hän toimi Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksessa (1970–1977, puheenjohtaja 1974) ja Suomen Kemian Seuran hallituksessa (1976–1986) sekä edustajistossa.

Lue Markku Leskelän ja Maarit Karppisen kirjoittama muistokirjoitus Kemia-lehdestä.

SKS:n vuosikokous ja 105-juhla 12.4.2024

Suomalaisten Kemistien Seuran vuosikokous ja 105-vuotisjuhla 12.4.2024 klo 17.30-20.45 Tieteiden Talolla,  Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Kokouksen ohjelma

klo 17.30  SKS:n vuosikokous ja Nuorten Tutkijain Tunnuspalkinto-esitys sisältäen kokouskahvit

SKS:n vuosikokousasiat

1. Sääntöjen 12 §:n mukaiset vuosikokousasiat
1.1. Vuosikertomus
1.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen
1.3. Jäsenmaksun päättäminen
1.4. Talousarvio
1.5. Hallituksen kokoonpano
1.6. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
1.7. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta
2. Jäsenasiat
3. Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto
4. Muut mahdolliset asiat

Kokous jatkuu 105-vuotisjuhlana.

Juhlapuhe, Leena Otsomaa, SKS pj.
Seuran ansiomitalien jako
Tarjoilua ja vapaata seurustelua

Ilmoittautumiset kokoukseen 29.3.2024 mennessä oheisen linkin kautta

Matemaattisten aineiden etevimmät nuoret kohtasivat neljän tieteen kisojen finaalissa

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n Neljän tieteen kisojen loppukilpailut järjestettiin tänä vuonna Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 19.1.–20.1.2024.

Sekä PISA-tuloksissa että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tuoreessa arvioinnissa nähtiin, että aiempaa harvemman suomalaisen koululaisen osaaminen on huipputasolla (Karvi 14.12.2023OKM 5.12.2023). Kaikista kovimmat osaajat ovat kuitenkin edelleen huippuja: Suomen menestys lukiolaisten kansainvälisissä tiedeolympialaisissa ei ole suinkaan romahtanut.

Karvin johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen totesi Karvin tulosten raportoinnin yhteydessä painokkaasti ”On merkityksellistä kiinnittää huomiota myös siihen, miten parhaiden osaajien motivaatiota matematiikan opiskeluun pidetään yllä ja vahvistetaan” (Karvi 14.12.2023). Tiedekilpailutoiminta on tärkeässä roolissa tässä. Matematiikassa ja luonnontieteissä etevät nuoret pääsevät näyttämään taitonsa, oppimaan lisää ja tapaamaan muita samoista asioista kiinnostuneita nuoria ympäri Suomen.


Loppukilpailujen kärki 2024:

Lukion kemia

1. Antti Eskola, Helsingin suomalainen yhteiskoulu
2. Valto Daavittila, Töölön yhtenäiskoulu (Helsinki)
3. Joona Kovalainen, Kajaanin lukio

Lue lehdistötiedote 

Lukion kemian 2. Valto Daavittila, Töölön yhtenäiskoulu (Helsinki) sekä 3. Joona Kovalainen, Kajaanin lukio