Pohjanmaan kemistit – Österbottens kemister

Pohjanmaan kemistit – Österbottens kemister -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 8.2.2002 Kokkolassa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsentensä ja Pohjanmaan alueella toimivien kemian yritysten välillä, sekä kehittää jäsentensä ammatillista pätevyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, koulutustilaisuuksia ja muita yhdistyksen toimintaan liittyviä tapahtumia. Yhdistyksen toiminta-alueena on entisen Vaasan läänin alue eli Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa, millä alueella Pohjanmaan kemistit toimii Suomalaisten Kemistien Seuran paikallisseurana. Yhdistykseen voi anoa varsinaiseksi jäseneksi kemisti tai muu kemian asiantuntija ja nuoreksi jäse¬neksi kemian opiskelija, joka kuuluu Suomalaisten Kemistien Seuraan, Finska Kemistsamfundetiin tai Kemiallisteknilliseen yhdistykseen. Pohjanmaan kemistien jäsenyyttä haetaan em. valtakunnallisten kemistiseurojen jäsenhakemuslomakkeella tai Pohjanmaan kemistien jäsensihteeriltä saatavalla lomakkeella. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella ja jäsenyys on maksuton.

Tervetuloa mukaan reippaaseen porukkaan!

Yhdistyksen hallitus toimintavuonna 2014

Puheenjohtaja
Aatto Rautio
Taloudenhoitaja
Hanna Kauppila
Varapuheenjohtaja
Sami Selkälä
Jäsen
Henrik Romar
Sihteeri
Mikko Suomela
Jäsen
Noora Kivinen

Österbottens kemister – Pohjanmaan kemistit

Konstituerande möte för föreningen Österbottens Kemister – Pohjanmaan Kemistit hölls 8.2.2002 i Karleby. Föreningens målsättning är att främja samarbetet mellan medlemmarna och de i Österbotten verksamma företag inom den kemiska branschen, samt att utveckla den yrkesmässiga kompetensen hos medlemmarna. För att uppnå dessa målsättningar ordnar föreningen gemensamma möten, föreläsnings- och demonstrationstillfällen, studiebesök, skolningstillfällen samt övriga evenemang som berör föreningens verksamhet. Föreningens verksamhetsområde är gamla Vasa läns område eller Syd- och Mellersta Österbotten samt Österbottenområdet. Föreningen verkar som lokalförening för Suomalaisten Kemistien Seura inom dessa områden. Ordinarie medlemskap i Österbottens Kemister kan sökas av kemist eller annan kemi expert som hör till Finska kemistsamfundet – Suomen kemistiseura, Kemillisteknillinen yhdistys – Kemitekniska föreningen eller Suomalaisten Kemistien Seura. Ungt medlemskap kan sökas av kemistuderande vilka hör till någon av ovan nämnda föreningar. Anhållan om medlemskap görs på medlemsansökningsblanket för ovan nämnda riksomfattande kemistföreningar eller på blanket som kan beställas från medlemssekreterare för Österbottens kemister. Medlemskap är kostnadsfritt och godkänns av föreningens styrelse på basen av ansökan.

Välkommen med i vårt hurtiga gäng!

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2014

Ordförande
Aatto Rautio
Skattmästare
Hanna Kauppila
Vice ordförande
Sami Selkälä
Medlem
Henrik Romar
Sekreterare
Mikko Suomela
Medlem
Noora Kivinen