SKS:n kiertotalousinnovaatiopalkinto jaetaan seuraavan kerran Kemian Päivillä 2019. Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi 31.9.2018 mennessä SKS:n toimistoon:

Suomalaisten kemistien seura
Urho Kekkosen katu 8 C 31
00100 Helsinki

Voit lähettää ehdotuksesi myös sähköpostitse osoitteeseen heleena.karrus@kemianseura.fi.

Tausta

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat suuria globaaleja ongelmia. Ihmiskunta tuhlaa käytössään olevia resursseja. Sitä voidaan rajoittaa siirtymällä kohti kiertotaloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen minimoidaan. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät.

Suomi on pitkällä kiertotalouden toteuttamisessa, mutta paljon on vielä tehtävissä. 54 prosenttia jätteestä ei kierrätetä tai käytetä uudelleen.

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Kiertotaloudessa materiaalien uudelleenkäyttöön sekä uudelleenvalmistukseen sisältyy suuri arvopotentiaali.

Kemia on keskeisessä roolissa varmistettaessa uusiomateriaalien ja uustuotteiden laatua, turvallisuutta, sopivuutta ja ominaisuuksia. Suomalaisen Kemistien Seura haluaa olla edelläkävijä kiertotalouden edistämisessä ja jakaa siksi kiertotalouteen liittyvää palkintoa. Tällä tavoin seura haluaa osaltaan parantaa innovatiivisten kiertotaloustoimijoiden näkyvyyttä ja arvostusta.

Palkinnon säännöt

Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatiopalkinto jaetaan tunnustuksena kemian alan kiertotalouteen liittyvästä kaupallisesta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa kemian alan yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouteen perustuvia turvallisia tuotteita, tehokkaampia laitteita ja toimintatapoja ja työmenetelmiä, sekä kiinnittää julkista huomiota kemian merkitykseen kiertotalouden innovaatioissa. Tavoitteena on edistää kemiaan perustuvaa uudenlaista yritystoimintaa sekä rohkaista eri toimijoita rakentamaan Suomesta kestävän hyvinvoinnin ja kiertotalouden edelläkävijämaa.

Palkinnon saaja voi olla yritys, yrityksen osa tai yksityinen henkilö. Erityisenä kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja startup-yritykset, joilla on kiertotalouteen perustuva kemian alan lupaava, teollisesti hyödynnettävä tai jo hyödyntämisvaiheessa oleva innovaatio. Palkinto koskee yrityksissä tapahtuvaa toimintaa.

Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Palkinto jaetaan Kemian Päivien yhteydessä joka toinen vuosi.

Palkinnon myöntämiskriteerit

  • uudenlainen, luova lähestymistapa sekä innovaation ja liikeidean selkeys ja omaperäisyys
  • kiertotalouteen perustuva liiketoiminnallinen potentiaali
  • kemian ja sen lähitieteiden keskeinen rooli innovaatiossa
  • ehdokkaan sitoutuminen innovaation jatkokehitykseen
  • keksinnön vaikutus yleiseen taloudelliseen kilpailukykyyn
  • kilpailuidean ajankohtaisuus
  • keskeinen keksintöön johtanut tutkimus ja tuotekehitys on tehty Suomessa
  • innovaation vaikutus siirtymiseen pois lineaarisesta make-take-waste-mallista

Palkinnon saajan valinta

SKS:n hallituksen työvaliokunta vastaa valintaprosessista.

Palkintoa ei voi hakea, vaan SKS:n työvaliokunnalle tehdään ehdotuksia palkittavista. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkitsemisehdotus on vapaamuotoinen. Sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle kiertotalouden edistämisessä sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia.

SKS:n työvaliokunta voi myös omatoimisesti etsiä palkintoehdokkaita.

Työvaliokunta valitsee ehdokkaista parhaiten arvosteluperusteita vastaavan ja tekee esityksen palkinnon saajasta SKS:n hallitukselle. Hallitus päättää palkinnon saajan.

Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Valintaprosessista riippumatta kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.